• พระราชประวัติ

   ความเป็นมา

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารห่างไกล การคมนาคมทั่วทุกภาคของประเทศ ทรงพบปัญหาความยากจนและความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระองค์เอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนขาดแคลนอาหารที่จะบริโภค เป็นโรคขาดสารอาหารและมีมาตรฐานทางการศึกษาต่ำ สุขภาพร่างกายอ่อนแอเกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย ทรงเป็นห่วงใยเยาวชนเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นมา ปัจจุบันโครงการตามพระราชดำริ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินมากว่า ๒๕ ปี ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๖ ด้าน คือ   ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน   ด้านงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา   ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ ด้านการพระราชทานความช่วยเหลือ   และด้านความร่วมมือระดับนานาชาติ

           การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการต่างๆ โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่องค์การและเอกชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔ คณะผู้ร่วมดำเนินโครงการฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)” เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย

          อนึ่ง ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๖๘) ให้กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เป็นองค์กรสาธารณกุศล ในลำดับที่ ๒๐๕  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นต้นไป ผู้มีจิตศรัทธาสมทบกองทุน กพด. สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมินเป็นเงินบริจาคการกุศลสาธารณะได้

          ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.) ได้ โดยวิธีการดังนี้


           สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ
             โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๖๕๑๑, ๐-๒๒๘๑-๓๙๒๑ , ๐–๒๒๘๐–๕๐๓๒-๓

           • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสวนจิตรลดา
             บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๖๗-๒๐๒๓๘๕-๘ ชื่อบัญชี “กพด.”

• ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ในนาม “กพด.” สั่งจ่ายไปรษณีย์จิตรลดา ๑๐๓๐๓

• เช็คสั่งจ่ายในนาม “กพด.”กรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงินพร้อมเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วส่งไปยัง
สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
หรือส่งทางโทรสารเพื่อเป็นการยืนยันได้ที่ ๐-๒๒๘๑-๓๙๒๓

 


สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓