• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 


ข่าวกิจกรรมโครงการ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงาน


วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สสท. จัดประชุมเพื่อหารือการเตรียมงานการประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายละเอียด>>วันที่ ๑ - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

สสท. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการ ๓ ศูนย์ 

รายละเอียด>>
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒


สสท. ร่วมกับคณะเภสัช มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือ เรื่องโครงการพัฒนาเครื่องสำอางผสมบุก ตามพระราชดำริฯ

รายละเอียด>>
   
หัวข้อข่าวอื่นๆ >>

 

ด้านบนp

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓