• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวกิจกรรมโครงการ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงาน

วันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สสท. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-radio แก่นักเรียนและอาสาสมัคร

รายละเอียด>>


วันที่ ๓ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สสท. ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี


รายละเอียด>>วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สสท. จัดประชุมให้ความรู้ เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและ food processing unit อย่างง่าย แก่เจ้าหน้าที่สสท.

รายละเอียด>>

   
หัวข้อข่าวอื่นๆ >>

 

ด้านบนp

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓