• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 


ข่าวกิจกรรมโครงการ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงาน






วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สสท. จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วม

รายละเอียด>>




วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สสท. จัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๒

รายละเอียด>>




วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สสท. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อรับทุนพระราชทานไปอบรม และศึกษาดูงานการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศนิวซีแลนด์

รายละเอียด>>


   




หัวข้อข่าวอื่นๆ >>

 

ด้านบนp

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓