• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 


ข่าวกิจกรรมโครงการ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงาน


วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ทำพิธีมอบทุนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ แก่สามเณรนักเรียน ระดับปริญญาตรี

รายละเอียด>>วันที่ ๗ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เจ้าหน้าที่ สสท. และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ไปติดตามผลการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริฯ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


รายละเอียด>>วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สสท. จัดประชุมเพื่อหารือการเตรียมงานการประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายละเอียด>>

   
หัวข้อข่าวอื่นๆ >>

 

ด้านบนp

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓