• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 


ข่าวกิจกรรมโครงการ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงาน

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

สสท. ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประชุมเตรียมการการจัดอบรมทักษะการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี

รายละเอียด>>


วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑

สสท. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

รายละเอียด>>วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สสท. จัดโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ตามแนวทางการปลูกป่าเชิงนิเวศแบบมิยาวากิ ณ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด>>

   
หัวข้อข่าวอื่นๆ >>

 

ด้านบนp

สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓