• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 


ข่าวกิจกรรมโครงการ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงาน

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

สสท. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชุมหารือ เรื่องการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน

รายละเอียด>>
วันที่ ๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สสท. ติดตามงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด>>วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สสท. จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยในการป้องกันและควบคุมไฟป่า แก่ผู้แทนกลุ่มอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

รายละเอียด>>


   
หัวข้อข่าวอื่นๆ >>

 

ด้านบนp

สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓