ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
• ด้านงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
และทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา
• ด้านการพัฒนาอาชีพ
• ด้านการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ
• ด้านพระราชทานพระราชานุเคราะห์
• ด้านความร่วมมือระดับนานาชาติ

 

 

 

 

 


            สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินกิจกรรมงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นต้นมา เนื่องจากทรงประจักษ์ว่า เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้ว ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงได้ เนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจน และตามชายแดนมักไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับสูง จึงมีพระราชประสงค์พระราชทานพระราชานุเคราะห์ให้นักเรียนเหล่านั้น ได้มีโอกาสศึกษาต่อตามความเหมาะสมของระดับสติปัญญา และความสามารถของแต่ละบุคคล เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้นำความรู้ ที่ได้รับกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองสืบไป
           
            การดำเนินกิจกรรมงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ดำเนินงานทั้งในด้านการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักเรียน ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ  แนะแนวทางการศึกษา และวางแผนการศึกษาในอนาคตให้แก่นักเรียน   การปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย ให้มีความรักในถิ่นที่อยู่ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งการติดตามดูแล ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนทั้งในด้านการเรียน     ความประพฤติ     และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน        ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีงานทำตามคุณวุฒิของนักเรียน

            ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริทั่วทุกภาคของประเทศไทยเข้าเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จำนวน ๔,๑๓๗ คน (ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๓) ศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศกว่า ๔๐๐ แห่ง ใน ๖๐ จังหวัด  โดยโปรดเกล้าฯ ให้รับนักเรียนเพิ่มปีละประมาณ ๒๐๐ คน และในแต่ละปีมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ซึ่งภายหลังจบการศึกษาแล้วได้กลับไปประกอบอาชีพในชุมชนบ้านเกิด มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วย

            ปัจจุบันมีโครงการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการ ได้แก่

ตัวอย่างโครงการ

 • โครงการอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
  • โครงการบรรพชาสามเณร และโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเนกขัมมะ

 • โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
 • โครงการค่ายแนะแนวและเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
 • โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
  • โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
  • โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ศึกษาต่อโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 • โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
  • โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • โครงการบัณฑิตคืนถิ่น
 • โครงการทุนการศึกษาพระราชทานครูตำรวจตระเวนชายแดน
 • โครงการทุนการศึกษาพระราชทานไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ สาธารณรัฐอินเดีย

 

 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓