ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
• ด้านงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
และทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา
• ด้านการพัฒนาอาชีพ
• ด้านการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ
• ด้านพระราชทานพระราชานุเคราะห์
• ด้านความร่วมมือระดับนานาชาติ


PDF file
รายงานหน่วยแพทย์พระราชทาน
    ปี ๔๗ - ๕๐

PDF file รายงานกองทุนสงเคราะห์
    คนไข้ยากจนฯ ปี ๔๗ - ๕๐ 

 

 

 

 

 

 
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา  เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม    ทุกครั้งที่เสด็จฯ ทรงติดตามงานโครงการพระราชดำริ ทรงพบว่ายังมีราษฎรอีกเป็นจำนวนมากที่เจ็บป่วย และมีปัญหาด้านสุขภาพอนามัยแม้ว่าจะโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์ที่ตามเสด็จฯ ตรวจรักษา และทรงรับผู้ป่วยบางรายไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์  แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง

           อีกทั้งยังมีบางพื้นที่ที่ประสบปัญหาทางด้านภัยธรรมชาติ  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุเคราะห์และฟื้นฟูประชาชนที่ประสบภัย ให้มีคุณภาพชีวิตให้กลับมาดีขึ้น 

          ด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินงานโครงการช่วยเหลือประชาชนเหล่านี้ ได้แก่ตัวอย่างโครงการ
  • โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
  • โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
  • โครงการแว่นตาพระราชทาน
  • โครงการกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  • โครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
  • โครงการฟื้นฟูประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิใน ๖ จังหวัดภาคใต้
  • โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
  • โครงการช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓