ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สสท.จัดประชุมวางแผนการจัดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๔ สำหรับครู และพระอาจารย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ )เป็นประธาน มีผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวางแผนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สสท.