ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สสท.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมการจัดประชุมวิชาการการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ส่วนสถานที่ยังไม่ได้กำหนด มีผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมโดยมี พลตำรวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ ฯ เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สสท.