ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สสท. จัดประชุมเตรียมการประชุมวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ ๕ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “การแพทย์และสาธารณสุขเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๒-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และการจัดอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว ตามพระราชดำริฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริฯ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์) เป็นประธาน มีผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันโภชนาการ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สสท.