ข่าวกิจกรรมโครงการ

 

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ สสท. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๔๗ คน ที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียนด้วยกัน และรุ่นพี่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ ที่ปรึกษางานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ให้โอวาทแก่นักเรียน และนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๙ บรรยาย เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ ห้องประชุมสสท.