ข่าวกิจกรรมโครงการ

 

วันที่ ๓ – ๗ กันยายน ๒๕๖๑ สสท.จัดประชุมสรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร โดยมีพื้นที่ติดตามดังนี้

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

- กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

- กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผือฮี ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

- กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านฮ่องฮี ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

- กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนเมือง ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

- กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

- กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนม่วง ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

- กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงพิมาน ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

- กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยไหล่ ตำบลห้วยไหล่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

- กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงประชาสุขสันต์ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

- กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนสวรรค์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร