ข่าวกิจกรรมโครงการ

 วันที่ ๖ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สสท. เดินทางไปสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในรัฐยะไข่ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนพื้นที่กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา