ข่าวกิจกรรมโครงการ

 วันที่ ๑๐ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ สสท. ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๖๖ คน รวม ๒๓ สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน โดยมีสถานศึกษาที่ไปตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ดังนี้


วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

๑) โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียน ๔ คน

๒) วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียน ๑ คน

๓) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนาสาร อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียน ๑ คน

๔) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียน ๕ คน


วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

๕) วิทยาลัยพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียน ๒ คน

๖) โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียน ๑ คน

๗) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียน ๒ คน

๘) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียน ๔ คน

๙) โรงเรียนมัธยมวิภาวดี อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียน ๒ คน


วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

๑๐) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียน ๒ คน

๑๑) โรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียน ๓ คน

๑๒) วิทยาลัยการอาชีพไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียน ๓ คน

๑๓) โรงเรียนบ้านพรุยายชี อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียน ๑ คน

๑๔) โรงเรียนท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียน ๕ คน


วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

๑๕) โรงเรียนละแมวิทยา อำเภอละแม จังหวัดชุมพร นักเรียน ๙ คน

๑๖) โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นักเรียน ๖ คน

๑๗) โรงเรียนพัฒนศึกษา อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร นักเรียน ๑ คน

๑๘) โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร นักเรียน ๒ คน


วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

๑๙) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นักเรียน ๑ คน

๒๐) โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นักเรียน ๒ คน

๒๑) โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นักเรียน ๕ คน

๒๒) โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นักเรียน ๒ คน

๒๓) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร นักเรียน ๒ คน