ข่าวกิจกรรมโครงการ

 วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ สสท. ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้ประชุมเตรียมการการจัดอบรมทักษะการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี ให้แก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ห้องประชุมสสท. โดยวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อให้ครู ตชด. มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี การอบรมรุ่นแรกจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑