ข่าวกิจกรรมโครงการ

 

วันที่ ๑๒ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ สสท. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ – ๔๔  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ และ ๓, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ และ ๓, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ - ๓ และในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระนอง รวม ๑๒๐ คน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่องระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและฝึกปฏิบัต ิการใช้ระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ให้สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตนเองได้