ข่าวกิจกรรมโครงการ

 วันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สสท. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R – radio แก่นักเรียนและอาสาสมัคร จำนวน ๒๒ คน ณ ห้องประชุม สสท. ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสเป็นนักจัดรายการวิทยุ มีประสบการณ์ เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๙ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากร นายกันตชาติ เกษมสันต์ ณ อยุธยา และนางพัชรมณี ธนพัฒน์