ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และได้จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๙) โดยในแผน กพด. จะมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมด้านอนามัยและโภชนาการ การศึกษา อาชีพ คุณธรรม และจริยธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียม อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นตามลำดับ

สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทำการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ ๕โดยได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ครูผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลในการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และสามารถจัดการข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งในการบันทึก การประมวลผลและการแสดงผลข้อมูลของโครงการ

โดยในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ สสท.ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม ๒๖ คน เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ เรื่องระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ โดยในการประชุม มีการอบรม นำเสนอโปรแกรมระบบฐานข้อมูล และทดลองใช้โปรแกรม ณ ห้องประชุม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ จังหวัดจันทบุรี