ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สสท. จัดประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อหารือใน การกำหนดรูปแบบในการจัดงาน มีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สสท.