ข่าวกิจกรรมโครงการ

 

วันที่ ๑๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ สสท. ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ ดังนี้

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ตุลาคม ๒๕๖๑ จังหวัดภูเก็ต

- กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก อำเภอเมืองภูเก็ต มีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การปลูกพืชผัก เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา การทำถ่าน การเพาะเห็ด และมีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาผักเหลียง

- กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งทอง อำเภอกระทู้ มีกิจกรรมสำคัญ เช่น การทำการเกษตรแปลงรวม ปลูกพืชผัก ไม้ผล ผลผลิตส่วนหนึ่งแบ่งให้โรงเรียนสำหรับนำไปเป็นอาหารกลางวัน เป็นต้น

 

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ จังหวัดกระบี่

- กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านต้นทัง อำเภอเกาะลันตา มีกิจกรรมสำคัญ เช่น การปลูกพืชผักแปลงรวม การเพาะเห็ด การแปรรูปเห็ด (น้ำพริกเห็ด ขนมผูกรักไส้เห็ด แหนมเห็ด) การทำเครื่องแกง การทำกะปิจากเคยแท้

- กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคอกวัว อำเภอเขาพนม มีกิจกรรมสำคัญ เช่น กลุ่มผู้ปลูกวัตถุดิบเครื่องแกง กลุ่มทำเครื่องแกง กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มทำขนมเค้กกล้วยหอม โดยใช้วัตถุดิบในชุมชน กลุ่มป่าเศรษฐกิจ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ และกลุ่มผักตัดยอด