ข่าวกิจกรรมโครงการ

 

 

วันที่ ๑๖ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สสท. ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๖๙ คน รวม ๑๙ สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน โดยมีสถานศึกษาที่ไปตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ดังนี้

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นักเรียน ๑๕ คน

๒) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นักเรียน ๒ คน

๓) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นักเรียน ๒ คน

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๔) มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นักเรียน ๘ คน

๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นักเรียน ๗ คน

๖) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นักเรียน ๑ คน

๗) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นักเรียน ๑ คน

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นักเรียน ๑ คน

๙) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นักเรียน ๘ คน

๑๐) วิทยาลัยการอาชีพชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นักเรียน ๑ คน

๑๑) โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นักเรียน ๒ คน

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๒) โรงเรียนวัดบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นักเรียน ๓ คน

๑๓) โรงเรียนบ้านนาจาน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นักเรียน ๓ คน

๑๔) โรงเรียนชาติตระการวิทยา อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นักเรียน ๑ คน

๑๕) โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นักเรียน ๕ คน

๑๖) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นักเรียน ๖ คน

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๗) โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย นักเรียน ๑ คน

๑๘) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นักเรียน ๑ คน

๑๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นักเรียน ๑ คน