ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สสท. จัดสอนเสริมให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๖๒ คน เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้พร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและการเตรียมตัวสอบในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แขวงบางมด กรุงเทพมหานคร