ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สสท. จัดอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒๒๘ คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ด้านสังคม รวมทั้งแนะแนวการศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ในโอกาสนี้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนักเรียนชาย จำนวน ๖๑ คน ได้บรรพชาเป็นสามเณร และนักเรียนหญิง จำนวน ๑๖๗ คน ได้ปฏิบัติธรรมเนกขัมมะ เมื่อวันที่ ๑๘-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม