ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สสท. จัดค่ายแนะแนวและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๓๔ คน เพื่อทบทวนความรู้ทางวิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อให้เหมาะสมกับความถนัด และความสามารถของนักเรียน ตลอดจนการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย