ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สสท. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสำหรับพระภิกษุและฆราวาส ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริฯ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ สสท. พร้อมคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศิษย์เก่าทุนพระราชทานรุ่นแรก ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สสท.