ข่าวกิจกรรมโครงการ

 วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สสท. จัดประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๑ โดยมีนายสมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษา สสท. เป็นประธานในการประชุม มีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสสท. โดยจะประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

สืบเนื่องจาก สสท.ได้ดำเนินโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งมีคุณภาพและความสามารถเพียงพอสำหรับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ อีกทั้งผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในถิ่นทุรกันดาร และมีความสมัครใจจะไปปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลซึ่งเป็นภูมิลำเนาของนักเรียนฯ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนทั่วไปที่ขาดแคลนครูตามความต้องการของ สพฐ. ดังนั้น สสท. และสพฐ. จึงร่วมมือกันดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเสนอให้ สพฐ. พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย