ข่าวกิจกรรมโครงการ

 วันที่ ๑๙ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ สสท. ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ในราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน