ข่าวกิจกรรมโครงการ

 วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ สสท.ร่วมกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จัดประชุมหารือร่วมกันเรื่องแผนปรับปรุงโรงแปรรูปชาอูหลง และโรงแปรรูปอาหาร ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุม สสท.