ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สสท. จัดประชุมทบทวนการดำเนินงานรายการวิทยุกระจายเสียง (R-Radio Network) ของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเวลาออกอากาศ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๓๐ เปอร์เซ็นของผังรายการ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๖๑ เพื่อทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนพัฒนาปรับปรุงรายการวิทยุดังกล่าว โดยมีนายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สสท.