ข่าวกิจกรรมโครงการ

 วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สสท. จัดโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ตามแนวทางการปลูกป่าเชิงนิเวศแบบมิยาวากิ ณ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่บ้านบ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน