ข่าวกิจกรรมโครงการ
สสท. ติดตามงานโครงการความร่วมมือด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้

วันที่ ๒ - ๘ กันยายน ๒๕๖๒ สสท. ไปติดตามความก้าวหน้า และจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต จำนวน ๔ โรงเรียน และสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ขอพระราชทานเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒ โรงเรียน รวมจำนวน ๖ โรงเรียน ได้แก่

๑. โรงเรียน Escola Basica Central Hera, Cristo Rei Sub-District, Dili District

๒. โรงเรียน Escola Basica Filial Acanuno, Cristo Rei Sub-District, Dili District

๓. โรงเรียน Escola Basica Central Fatuquero, Railaco Sub-District, Ermera District

๔. โรงเรียน Escola Basica Filial Dona Ana Lemos, Ana Lemos Sub-District, Ermera District

๕. โรงเรียน Ensino Pre-Escolar Acanuno (Pre-primary school), Cristo Rei Sub-District, Dili District

๖. โรงเรียน Escola Basica Central Saint Jose, Baquia Sub-District, Baucau District

วันที่ ๙ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ สสท. ไปติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน ๘ โรงเรียน ได้แก่

๑. โรงเรียน Kedung Badak 04 Elementary School, Bogor City, West Java Province

๒. โรงเรียน Situ Gede 04 Elementary School, Bogor City, West Java Province

๓. โรงเรียน Situ Gede 05 Elementary School, Bogor City, West Java Province

๔. โรงเรียน Carangpulang 01 Elementary School, Bogor, West Java Province

๕. โรงเรียน Sinarsari Elementary School, Bogor District, West Java Province

๖. โรงเรียน Cibadak 02 Elementary School, Bogor District, West Java Province

๗. โรงเรียน Cinangka 04 Elementary School, Bogor District, West Java Province

๘. โรงเรียน Sekolah Dasar Negeri 50 Elementary School, Tarfure District, North Ternate City, North Maluku Province