ข่าวกิจกรรมโครงการ

สสท. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคน่าน และวิทยาลัยการอาชีพปัว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R – Radio ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จำนวน ๓๒ คน ในหัวข้อเรื่องเยาวชนรักษ์ป่าน่าน เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุ และเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิด อ่าน พูด รวมทั้งสามารถเขียนบทวิทยุได้ โดยใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่ารอบๆ ตัว ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และพัฒนาท้องถิ่น