ข่าวกิจกรรมโครงการ
สสท. ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสถาบัน Center for Professional Assessment (Thailand) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สสท. โดยมีครูตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๔ คน ที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ไปอบรม และศึกษาดูงานการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ปี ๒๕๖๒ ได้นำเสนอผลการอบรม การศึกษาดูงานฯ พร้อมด้วยแผนการนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอน จากนั้นคณะทำงานได้หารือแนวทางปฏิบัติ และแผนการพัฒนาโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนในโรงเรียนมากที่สุด