ข่าวกิจกรรมโครงการ
สสท. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๖๔ คน ที่ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ทราบแนวทางการปฏิบัติตน ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา รวมถึงการปรับตัวให้อยู่ได้ในสังคมปัจจุบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ ที่ปรึกษางานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บรรยายเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สสท.