ข่าวกิจกรรมโครงการ
สสท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมการจัดงานการประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยจะจัดงานในวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร สำหรับกิจกรรมในการประชุมวิชาการ ได้แก่ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน กิจกรรมการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี การจัดนิทรรศการ เป็นต้น โดยมี พล.ต.อ. สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริฯ เป็นประธานในการประชุม มีผู้แทนจากหน่วยงานทางด้านการศึกษา เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สสท.