ข่าวกิจกรรมโครงการ
วันที่ ๒๑ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สสท. จัดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านการเกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย สำหรับครูจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียน สามารถนำไปจัดกิจกรรมให้เหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนได้ และยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน รวมทั้งเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ โดยมีครูและผู้แทนนักเรียน จากโรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๑๕ โรงเรียน จากแขวงเวียงจันทน์ แขวงอุดมไซ แขวงหัวพัน แขวงคำม่วน แขวงเซกอง และแขวงอัตตะปือ เข้าร่วมโครงการ รวม ๕๒ คน

โดยได้นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปศึกษาดูงาน กิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การปลูกผัก การทำนา การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงหมู การเพาะเห็ด และเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนเรียนการสอน การส่งเสริมโภชนาการ ห้องสมุด และห้องพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้คณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรม ยังร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมโครงการตามพระราชดำริฯ ให้สอดคล้องกับโรงเรียนของตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปด้วย