ข่าวกิจกรรมโครงการ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนการศึกษา สำหรับสามเณรนักเรียน ในระดับปริญญาตรี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน แพร่ เชียงราย พะเยา ลำปาง และจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้สามเณรนักเรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อ

โดยเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ได้ทำพิธีมอบทุนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ แก่สามเณรนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๒๔ รูป และสามเณรนักเรียน ที่ได้รับทุนพระราชทานใหม่ จำนวน ๗ รูป รวมทั้งสิ้น ๓๑ รูป ณ หอประชุม โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ