ข่าวกิจกรรมโครงการ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สสท. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้

๑. ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อำเภอบ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า ผู้นำชุมชน โรงเรียนมัธยมบ่อเกลือ โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง โรงเรียนบ้านสบมาง และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรป่าไม้ ณ พื้นที่บ้านห่างทางหลวง ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ รวมเนื้อที่ ประมาณ ๕ ไร่ โดยมีนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอบ่อเกลือ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๙๕ คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน ๖,๗๑๐ ต้น อาทิ ต้นกระถินเทพา อินทนิล เสลา ยางนา ประดู๋ ต๋าว หวาย มะคำดีควาย ขนุน เมียง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ โดยมีพันเอกหญิง ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นประธานในพิธี มีประชาชน ข้าราชการ ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ จำนวน ๒๓๙ คน และลงนามถวายพระพร จำนวน ๑๙๘ คน

๒. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริฯ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยฯ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยฯ โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธี มีประชาชน ข้าราชการ ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร และสวดมนต์จำนวน ๓๙๖ คน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๙ ชนิด จำนวน ๑,๐๗๒ ต้น ภายในบริเวณศูนย์ฯ ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง อินทนิลบก อินทนิลน้ำ เสลา ชัยพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ สะเดา ตะแบก และต้นไผ่ รวมทั้งยังแจกเมล็ดพันธุ์พืชผัก ๑๖ ชนิด กล้าพันธุ์พืชผัก ๔ ชนิด ให้แก่ชาวบ้าน และแจกพันธุ์กล้าไม้ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ต๋อมด้วย
๓. โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ โดยมีนายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอสวนผึ้ง เป็นประธานในพิธี มีประชาชน ข้าราชการ ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร และสวดมนต์ จำนวน ๓๖๖ คน