ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ ๒๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ สสท. ไปตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๗๓ คน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และจังหวัดนครพนม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ดูแลความประพฤติ ความเป็นอยู่ และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ รวมสถานศึกษาจำนวน ๒๖ แห่ง ดังนี้

จังหวัดอุดรธานี

๑) โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อำเภอน้ำโสม

๒) วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อำเภอบ้านผือ

๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี

๔) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อำเภอเมืองอุดรธานี

๕) โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อำเภอเมืองอุดรธานี

๖) โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อำเภอเมืองอุดรธานี


จังหวัดหนองคาย

๗) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย

๘) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ หนองคาย อำเภอโพนพิสัย


จังหวัดบึงกาฬ

๙) โรงเรียนศรีชมภูวิทยา อำเภอโซ่พิสัย

๑๐) โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ

๑๑) วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ

๑๒) โรงเรียนบ้านโป่งเปื่อย อำเภอบึงกาฬ

๑๓) โรงเรียนนาสวรรค์วิทยาคม อำเภอเมืองบึงกาฬ

๑๔) โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร อำเภอเซกา

๑๕) โรงเรียนโสกก่ามวิทยา อำเภอเซกา

๑๖) โรงเรียนเซกา อำเภอเซกา


จังหวัดนครพนม

๑๗) โรงเรียนนาทมวิทยา อำเภอนาทม

๑๘) โรงเรียนพะทายวิทยาคม อำเภออุเทน

๑๙) โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล อำเภอท่าอุเทน

๒๐) โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน

๒๑) โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา อำเภอโพนสวรรค์

๒๒) มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมืองนครพนม

๒๓) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม อำเภอเมืองนครพนม

๒๔) วิทยาลัยเทคนิคนครพนม อำเภอเมืองนครพนม

๒๕) โรงเรียนปิยราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม

๒๖) โรงเรียนนครพนมวิทยาลัย อำเภอเมืองนครพนม