ข่าวกิจกรรมโครงการ 

วันที่ ๒๖ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สสท. ไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การจัดอาหารกลางวัน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด ระบบสุขาภิบาล น้ำดื่ม ห้องน้ำ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมฝึกอาชีพ เป็นต้น ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ ๑) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยหมากหล่ำ ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ๒) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ๓) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี และ ๔) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ความต้องการในการสนับสนุน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและผู้ปฏิบัติงาน โดย สสท.ได้ให้คำแนะนำสำหรับเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการให้มีความก้าวหน้าต่อไปด้วย