ข่าวกิจกรรมโครงการ 

สสท. จัดประชุมเพื่อเตรียมการติดตามผลโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๕-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ แขวงอุดมไซ แขวงหลวงน้ำทา และแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีผู้แทนหลักสูตรต่างๆ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สสท.