ข่าวกิจกรรมโครงการ
เมื่อวันที่ ๒ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะทำงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ไปติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยโรงเรียนที่ไปติดตามงานในครั้งนี้ได้แก่

เขตตะนาวศรี ( Tanintharyi Region )

(๑) No (๑) Basic Education High School, Dawei

เขตย่างกุ้ง ( Yangon Region )

๒) No (๑) Basic Education High School, Thonekhwa

๓) Basic Education Primary School, Shwe Kone

๔) No (๙) Basic Education High School, Mingalardon (ชื่อเดิม Branch High School No (๗) Basic Education Middle School, Mingaladon)

๕) Aung San Thuriya Hla Thaung High School (ชื่อเดิม No (๒) Basic Education High School, Mingalardon

โดยติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการเกษตรในโรงเรียน การบริการอาหารของโรงเรียน ภาวะโภชนาการ การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียน การจัดบริการสุขภาพ และกิจกรรมห้องสมุด รวมทั้งเยี่ยมครูที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน

รัฐยะไข่ ( Rakhine State )

ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียน Basic Education Primary School, Taw Kan, Min Byar Township และ Basic Education Middle School, Kyet Yay, Myay Bon Township โดยเชิญครูใหญ่และผู้แทนบริษัทก่อสร้างมาประชุมร่วมกัน ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง