ข่าวกิจกรรมโครงการ

 


วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ สสท.จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวม ๒๓ โรงเรียน พร้อมทั้งมี ผู้ประสานงานของกระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศดังกล่าว เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทำให้คณะผู้ดำเนินงานได้ทราบผลการปฏิบัติงาน และโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน โดยใช้การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ณ ห้องประชุม สสท.รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุม

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำนวน ๑๗ โรงเรียน

เขตย่างกุ้ง

๑) (BEHS Branch), No (2) Basic Education Middle School, Botahtaumg

๒) No (2) Basic Education Primary School, Kamaryut

๓) No (3) Basic Education Primary School, Bahan

๔) No (7) Basic Education High School, Hlaing Tharyar

๕) No (10) Basic Education Middle School, North Oakkalapa

๖) No (6) Basic Education High School, Ahlone

๗) Basic Education High School , Nyaung Hnapin

๘) No (2) Basic Education High School, Dagon

๙) No (3) Basic Education High School , Kyimindine

๑๐) No (3) Basic Education Middle School, Bahan

๑๑) No (4) Basic Education High School, Mayangone

๑๒) No (2) Basic Education High School, Hlaing Tharyar

๑๓) No (1) Basic Education High School, Thongwa

๑๔) Basic Education Primary School, Shwekone

๑๕) No (9) Basic Education High School, Mingalardon

(ชื่อเดิม Branch High School No (7) Basic Education Middle School, Mingaladon)

๑๖) Aung San Thuriya Hla Thaung High School

(ชื่อเดิม No (2) Basic Education High School, Mingalardon

เขตตะนาวศรี

๑๗. No (1) Basic Education High School, Dawei

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน ๖ โรงเรียน

๑) Isaias Tapales Elementary School

๒) Bagong Nayon II Elementary School

๓) Dakung Patag Elementary School

๔) Banayon Elementary School

๕) Datu Abdula Tondog Elementary School

๖) Tokawal Elementary School