ข่าวกิจกรรมโครงการ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ และมีพระราชกระแส ถึงปัญหาเรื่องข้าวสารในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนบ้านโพซอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานข้าวสาร จำนวน ๗๕๐ กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน และนักเรียนพักนอน

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สสท. ได้ทำพิธีรับมอบข้าวสารพระราชทานดังกล่าว โดยมีนายสมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริฯ อัญเชิญข้าวสารพระราชทาน มามอบ และมีว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทนรับข้าวสารพระราชทาน จำนวนดังกล่าว โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้ความอนุเคราะห์ช่วยรถขนส่ง