ข่าวกิจกรรมโครงการ

 เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแส กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถึงการขยายพื้นที่ดำเนินการของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จึงคัดเลือกโรงเรียน จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) เขตจอมทอง โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง และโรงเรียนวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมโครงการ และเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงเรียนทั้ง ๔ โรงเรียน เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ

โดยวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ สสท.จัดประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมเกษตร กิจกรรมสหกรณ์ และอนามัย ของโรงเรียนดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้รับทราบแนวพระราชดำริในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ฉบับที่ ๕ และเพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริได้อย่างถูกต้อง โดยมี พ.อ.หญิง ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสสท. นอกจากนี้ระหว่างวันที่ ๗- ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สสท. จะนำคณะครูศึกษาดูงาน เรื่องการเกษตรในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้และทักษะทางการเกษตร ณ โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค และศึกษาดูงาน เรื่อง สหกรณ์นักเรียน เพื่อให้มีความเข้าใจและโรงเรียนสามารถจัดตั้งสหกรณ์นักเรียนได้ ณ โรงเรียนสุเหร่าลำแขก เขตหนองจอก รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยในโรงเรียน โรคในเด็กที่พบบ่อย และปัญหาสุขภาพที่พบในโรงเรียน เพื่อให้ครูสามารถประเมินภาวะโภชนาการและจัดบริการสุขภาพได้อย่างถูกต้อง โดยมีหน่วยงานร่วมปฏิบัติ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการศึกษาดูงานและอบรมด้วย ปัจจุบันมีโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร รวม ๒๙ โรงเรียน