ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สสท. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดบริการโภชนาการและสุขภาพอนามัยในโรงเรียน การประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียน รวมทั้งปัญหาสุขภาพที่พบในโรงเรียน แก่ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ในปี ๒๕๖๓ ได้แก่ โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล และโรงเรียนวัดปากบ่อ โดยมี พ.อ.หญิง ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ฯ เป็นประธานในการประชุม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุม สสท.