ข่าวกิจกรรมโครงการ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องครัว ให้แก่โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก จำนวน ๗ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย โรงเรียนวัดท่าด่าน โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม โรงเรียนวัดหุบเมย โรงเรียนวัดวังปลาจีด และโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับการบริโรคอาหารของนักเรียนให้เพียงพอและถูกสุขลักษณะอนามัยเบื้องต้น

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ สสท. ได้ทำพิธีรับมอบเครื่องครัวพระราชทานดังกล่าว โดยมีนายวิศรุต คำทรงศรี รองผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อัญเชิญเครื่องครัวพระราชทานมอบให้แก่นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังปลาจีด ซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก รับเครื่องครัวพระราชทาน ดังกล่าว ณ ห้องประชุม สสท.