ข่าวกิจกรรมโครงการ

 


วันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ สสท. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษา เพื่อสมัครเป็นข้าราชการครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สสท.

โดยมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ซึ่งมีคุณสมบัติผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน ๒๑ คน และเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว จะต้องกลับไปบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ในภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป