ข่าวกิจกรรมโครงการ
สสท. จัดประชุมเรื่องโครงการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครบ ๔๐ ปี ในปี ๒๕๖๓ เพื่อหาแนวทางในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ประชาสัมพันธ์งานโครงการตามพระราชดำริ และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมี พล.ต.อ. สมศักดิ์ แขวงโสภา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติสิรินทร์ นายสมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริฯ นายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พล.ต.ท. วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และผู้ผลิตสื่อ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สสท.