ข่าวกิจกรรมโครงการ
สสท. ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมพิจารณาผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยมีนายสมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสสท.