ข่าวกิจกรรมโครงการ

 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สสท.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ และโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีผู้แทนจากกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สสท.

สำหรับโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก และจังหวัดเลย ด้วยการส่งเสริมการปลูกกล้าไม้ และพืชเศรษฐกิจ ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่สมาชิก มีการปลูกป่า การสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่า การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การจัดทำหลักสูตรพืชท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่ม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงานของกลุ่ม เป็นต้น โดยในพื้นที่จังหวัดน่าน พบว่าผลผลิตกาแฟ ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกในโครงการ สามารถสร้างรายได้มากที่สุด และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานความช่วยเหลือ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ผสมบุก เพื่อเพิ่มมูลค่า และการปรับปรุงระบบน้ำกลุ่มแปลงรวมสร้างป่าสร้างรายได้บ้านนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ทำให้กลุ่มมีน้ำเพียงพอสำหรับบำรุงรักษาต้นไม้ในแปลงปลูก เป็นต้น

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเครื่องสีข้าว ให้แก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒๑ เครื่อง แบ่งเป็นเครื่องสีข้าวเปลือก อัตรากำลัง ๒๐๐ กิโลกรัม/ชั่วโมง จำนวน ๕ เครื่อง และเครื่องสีข้าวเปลือกอัตรากำลัง ๘๐-๑๐๐ กิโลกรัม/ชั่วโมง จำนวน ๑๖ เครื่อง อีกทั้งกรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณให้แก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑๘ โครงการ ใน ๑๘ จังหวัด รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการขุดสระน้ำให้แก่กลุ่มที่ขาดแหล่งน้ำทางการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวน ๔๓ ราย เป็นต้น

สำหรับแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ จะมีการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ ๕ จังหวัด เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ รวมทั้งจะจัดทำแปลงสร้างป่าสร้างรายได้ต้นแบบในแต่ละจังหวัด เพื่อให้เป็นสถานศึกษาดูงานสำหรับการเรียนรู้

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต และคัดเลือกกลุ่มต้นแบบในระดับจังหวัด เป็นต้น