ข่าวกิจกรรมโครงการ


เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้สนับสนุนกล้าผักให้แก่ราษฎรพื้นที่ ตำบลบ่อเกลือเหนือและตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จำนวน ๒๕ ครัวเรือน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อหยวก และกองร้อยทหารพรานที่ ๓๒๐๘ ด่านบ้านนาปง เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย และยั่งยืนต่อไป ภายใต้โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ฯ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-๑๙ สำหรับกล้าผักที่แจกจ่ายมีจำนวน ๘ ชนิด รวม ๘๓๗ ต้น ได้แก่ ๑) พริก(คละพันธุ์) จำนวน ๒๓๔ ต้น   ๒) มะเขือ(คละพันธุ์) จำนวน ๑๕๖ ต้น   ๓)โหระพา จำนวน ๑๓๐ ต้น    ๔) กล้าผักปลัง จำนวน ๑๓๐ ต้น    ๕) ตำลึง จำนวน ๑๓๐ ต้น   ๖) ต้นขนุน จำนวน ๑๙ ต้น    ๗) ต้นเพกา จำนวน ๑๙ ต้น และ   ๘) ต้นชงโค จำนวน ๑๙ ต้น