ข่าวกิจกรรมโครงการ

 
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาวปริณุต ปาณะกุล ผู้อำนวยการบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ได้มอบหนังสือเรียนสำหรับเด็ก หนังสือเสริมความรู้ทั่วไป วรรณกรรม นิทาน และดิกชันนารี รวมจำนวน ๓,๘๓๒ เล่ม เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายไพบูลย์ ศิริแสงตระกูล รองผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม สสท.